OZNAM

Oznamujeme oddeleniam a ambulanciám NsP, n.o. v Revúcej ako aj všetkým všeobecným lekárom, že od 1. 4. 2019 USG pracovisko ambuluje každý pracovný deň podľa nového rozpisu.

Realizované USG vyšetrenia :

– brušné orgány

– urotrakt

– krk ( LU, ŠŽ )

– vény, artérie DK, HK

– testes, inquiny

– podbruško

– prsníky, axilly

– renálne artérie

 

Na všetky USG vyšetrenia je potrebné sa objednať na tel. č. 058/ 48 33 320  po 1300 hod.               ako aj osobne (platí pre ambulantných pacientov).

Prosíme žiadanky na USG vyšetrenia vypisovať vždy dvojmo.

 

ORDINAČNÉ  HODINY NA USG
Pondelok 800 – 1215 1245 – 1500
Utorok 800 – 1215 1245 – 1500
Streda 800 – 1215 1530 – 1745
Štvrtok 800 – 1215 ————
Piatok 800 – 1215 1245 – 1500

 

 

 

                                                                                                             Bc. Peter Breznaník

V Revúcej, 29.3.2019                                                                          vedúci RDG oddelenia

Oznamujeme Vám, že od 05.03.2019 začína ordinovať očná ambulancia

Ordinačné hodiny

Utorok 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 MUDr. Mária Hliváková z Rožňavy

Sobota 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 Dr. Svitlana Medvid z R. Soboty

Nedeľa 07,00 – 12,15 Obed 12,45 – 15,30 Dr. Svitlana Medvid z R. Soboty

Na očnú ambulanciu je možnosť sa objednať telefonicky na čísle 058/4833-338 počas ordinačných hodín v utorok.

Ponuka voľného pracovného miesta

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

hľadá kvalifikovaného uchádzača na pozíciu

 

  • odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 

 

Miesto výkonu práce :       Revúca

Termín nástupu:                 dohodou      

Požiadavky na zamestnanca:

Odborná spôsobilosť na výkon povolania Zákona č. 362/2011 Z.z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

–       stupeň vzdelania :  

      VŠ vzdelanie II. stupňa  v jednom z príslušných štúdijných odborov :

  1. a) všeobecné lekárstvo
  2. b) farmácia
  3. c) iný štúdijný odbor

–       osobný kvalifikačný predpoklad : špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore   podľa Zákona

        č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 13 pís. d)

 –       predpoklad odbornej praxe: minimálne 5 rokov v odbore   

–       registrácia v príslušnej stavovskej organizácii,

–       občianska a morálna bezúhonnosť,

 Zoznam požadovaných dokladov:

     žiadosť o obsadenie pracovného miesta  

–      profesijný životopis,

–      kópie dokladov o vzdelaní,

–      kópia dokladu o registrácii v komore,

–      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný   

       uchádzač   nahradí originálom výpis z registra trestov

–      písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie

       a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Žiadosti doručte osobne alebo  doporučenou zásielkou na adresu:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Litovelská 25

050 01 Revúca

 

 Elektronicky na adresu: 

nsprevuca@nsprevuca.sk

 

Tel.: 058/4833302 , Gabriela Magurová, referent pre personálnu prácu

Vedenie NsP, n.o. Revúca sa rozhodlo podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu Šírenia poplašnej správy § 361 Trestného zákona a trestného činu Ohovárania § 373 Trestného zákona v súvislosti s článkom uverejneným denníkom Plus JEDEN DEŇ dňa 14.06.2018.

Podľa § 38 ods. 8 písm. c) : 

od povinnosti úhrady „c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci 

1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom, 

2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom, 

3.ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny, 

4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 

5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti, 

6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 23a)“. 

Dôvody, podľa ktorých je poistenec oslobodený od povinnosti úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, sú uvedené v bodoch 2, 3, 5 a 6. 

Na vyššie uvedené ustanovenia bezprostredne nadväzuje úprava v § 38a ods. 6 zákona č. 577/2004 Z. z., ktorá znie: 

„Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 

a) 10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak, 

b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba 28a) alebo 

c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.“ 

Z hore uvedeného vyplýva, že poistenec, pokiaľ nie je oslobodený podľa § 38 ods. 8 písm. c) (výnimky v bodoch 2, 3, 5 a 6) uhrádza pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby 10 eur podľa § 38a ods. 6 písm. a).

Ak však poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba, výška úhrady je znížená a poistenec zaplatí len 2 eurá podľa § 38a ods. 6 písm. b). 

Výška úhrady je znížená na 2 eurá aj v prípade podľa § 38a ods. 6 písm. c), teda ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby. 

Ustanovenie o výške úhrady podľa § 38a ods. 6 písm. b) je účinné už od 1. novembra 2017. Ustanovenie podľa § 38a ods. 6 písm. c) je síce účinné tiež od 1. novembra 2017, avšak jeho zavedenie do praxe bude postupné, nakoľko je viazané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nových ambulanciách ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré budú vznikať priebežne. 


Oznam 1)

Hematologická ambulancia – zmena lekára. Od 1.novembra 2017 ordinuje MUDr. Anna Kučáková .

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknitím na odkaz.

Oznam 2) ! Absolventi lekárskych fakúlt – ponuka práce !

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca ponúka pracovné miesto lekára pre absolventov lekárskych fakúlt.

Ponúkame možnosť zaradenia do špecializačného štúdia do 6 mesiacov po nástupe do zamestnania, resp. okamžité zaradenie do rezidentského programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria.

Ostatné podmienky, vrátane možnosti ubytovania budú dohodnuté pri osobnom pohovore.

Podrobnejšie informácie sa dozviete na 058 / 4833 302.

Oznam 3)

V obradnej sieni mesta Revúca ocenili bezpríspevkových darcov krvi.

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 4)

Oznamujeme, že od 1.6.2014 sa zmenili návštevné hodiny v nemocnici na lôžkových oddeleniach.

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 5)

Cenník administratívnych služieb a výkonov neuhrádzaných zo zdravotného poistenia, platný od 1.3.2014, nájdete pri oddeleniach alebo ambulanciách na podstránke „Zdravotnícke služby.“

Podrobnejšie informácie sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 6)

Oznamujeme, že dňa 3.3.2014 bola otvorená Lekáreň pri Nemocnici s poliklinikou, n.o. Revúca na ulici Litovelskej č.25

Podrobnejšie informácie o lekárni sa dozviete kliknutím TU.

Oznam 7)

Oznamujeme, že s účinnosťou od 1.mája 2012 na každé ultrasonografické vyšetrenie je nutné objednať sa osobne alebo na tel. čísle 058 / 4833 320.

Objednávky na ďalšie termíny vyšetrení bude možné uskutočniť na oddelení RDG alebo na tel. čísle 058-4833323.

Za objednanie sa nehradí žiadna suma.

Urgentné prípady budú vyšetrené prednostne.

Veríme, že týmto opatrením prispejeme k vašej spokojnosti a zabezpečíme ním vašu istotu vyšetrenia v určenom termíne.

Ďakujeme za porozumenie…