Výber zdravotnej poisťovne

Práva  občanov vo vzťahu  k zdravotnej poisťovni:

Osoba má právo na:

● na výber zdravotnej poisťovne,

● na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1.januáru nasledujúceho  roka,

● na úhradu zdravotnej starostlivosti  v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,

● na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

● na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starosltivosti aj  vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

● vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,

● podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,

● domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

 


Povinnosti občana vo vzťahu k zdravotnej poisťovni:

● plniť oznamovacie povinnosti  (najneskôr do ôsmich dní  oznámiť zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, zmenu pracoviska- platiteľa poistného)

● dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom,

● vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej  poisťovne,  ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz  alebo  zánikla  skutočností zakladajúca účasť na verejnom zdravotnom poistení,

● uhradiť  príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla  preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu  alebo užitia návykovej látky,

● plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania,

● doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email