Oznamovanie protispoločenskej činnosti

NsP, n.o. Revúca v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len zákon č. 54/2019 Z. z.) zriadila systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

Systém upravuje podmienky  poskytovania  ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu k NsP, n.o. Revúca v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“).

Systém upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení, pri oboznamovaní osôb s výsledkom preverenia oznámení, ako aj podrobnosti o oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby, o zachovávaní mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení a o spracúvaní osobných údajov.

Na účely postupu preverovania je :

a) oznamovateľom zamestnanec NsP, n.o. Revúca, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti – ÚOOPČ alebo zamestnávateľovi, t. j. NsP, n.o. Revúca); za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, tzn. NsP, n.o. Revúca, ďalej každý kto má vedomosť o protispoločenskej činnosti

b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec NsP, n.o. Revúca dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

c) kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,

d) závažnou protispoločenskou činnosťou

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

e) konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Zodpovedná osoba, oznámenia prijíma, eviduje, preveruje a vybavuje (ďalej len „zodpovedná osoba“). Ak oznámenie smeruje proti zamestnancom zodpovednej osoby, podnet preveruje a vybavuje riaditeľ alebo ním splnomocnený vedúci zamestnanec NsP, n.o. Revúca, ktorý má pri preverovaní a vybavovaní podnetov práva a povinnosti zamestnanca zodpovednej osoby.

Označenie zodpovednej osoby, ako aj spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na , na webovomvsídle NsP, n.o. Revúca v časti Administratíva Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spôsob podávania oznámení:

 1. Poštou v zalepenej obálke s označením „Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“ na adresu :
  NsP, n.o. Revúca
  zodpovedná osoba
  Litovelská 25, 050 01 Revúca
 2. Osobne priamo zodpovednej osobe  v zalepenej obálke s označením „Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“.
 3. Elektronickými prostriedkami je možné oznámenie podať na

– e-mailovú adresu: zodpovedna.osoba@nsprevuca.sk. E-mailová adresa na prijímanie oznámení je prístupná 24 hodín denne. Ak oznámenie doručené úradu na e-mailovú adresu neobsahuje meno, priezvisko a adresu na doručenie výsledku preverenia oznámenia, zodpovedná osoba obratom oznamovateľa požiada o doplnenie adresy na doručenie.

  Formulár pre podanie oznámenia protispoločenskej činnosti



  Adresa trvalého bydliska




  Opíšte kód" captcha "do políčka pod

  Print Friendly, PDF & Email