DOMOV

Rýchle informácie

Informácie - Elektronizácia dokumentov pri narodení dieťaťa

 

 

  • NsP n.o. Revúca

Vážení návštevníci,

našou každodennou snahou pre Vás, ktorí musíte prísť k lekárovi do nášho zdravotníckeho zariadenia, vytvoriť tie najlepšie podmienky a prostredie. V prvom rade je našou snahou ponúknuť Vám dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú kvalifikovanými pracovníkmi. Uvedomujeme si, že zdravotný stav pre každého z nás, je to najdôležitejšie v živote, čo by nás malo zaujímať. Je to vo veľa prípadoch záležitosť človeka ako pacienta resp. najbližších príbuzných a lekára, prípadne ďalšieho personálu. Ubezpečujeme Vás, že náš personál je poučený o všetkých povinnostiach pri výkone práce v našom zdravotníckom zariadení, a snažíme sa dosiahnuť, aby aj po stránke etickej a morálnej splnil tie najvyššie kritériá pri kontakte s Vami. Rekonštrukciou a modernizáciou jednotlivých oddelení a ambulancií Vám chceme vytvoriť a poskytovať štandardné podmienky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V minulosti sa nám takto podarilo modernizovať ženské, detské a novorodenecké oddelenie. Na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny sme zväčšili priestor a vytvorili sme lôžka pre multifunkčnú jednotku intenzívnej starostlivosti komplikovanejších stavov. Reorganizáciou odborných ambulancií sme sa snažili zlepšiť prostredie, v ktorom pracuje zdravotnícky personál, a v neposlednom rade, pohodlie pre pacientov. Takto boli upravené oddelenie FRO, oddelenie USG, gastroenterologická, neurologická, urologická a HTO ambulancie. Na úseku prevádzky sme opravovali kuchyňu, spoločné priestory, záhradu, kotolňu, skleník, výťahy, kancelárie. Na prízemí je samostatné oddelenie ODCH. Vedenie Nemocnice s poliklinikou neziskovej organizácie stanovilo jasné priority pri poskytovaní nižšie uvedených služieb: zdravotná starostlivosť; sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť; tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; ochrana ľudských práv a základných slobôd; vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry; výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby; tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva; služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti; zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu; vykonávanie komplexnej odbornej ošetrovateľskej starostlivosti, hlavne pre pacientov s chronickými ochoreniami, pre imobilných a pre tých, ktorí nevyžadujú sústavný lekársky dohľad, ale nemôžu sa doliečovať doma; pomáhanie v prevencii, terapii, rehabilitácii a v ošetrovateľskom monitoringu; poskytovanie poradenstva a opatrovateľskej starostlivosti klientov, zabezpečovanie zdravotnej starostlivosť v koordinácii s inými zariadeniami; pomáhanie pri riešení problémov zabezpečenia dôstojnosti pacientom v každej vekovej kategórii na to odkázaným, pomáhanie pri zmiernení utrpenia. Ak nie ste spokojní s poskytnutými službami v našom zariadení, alebo máte návrh ako ich zlepšiť, oznámte to nám a to písomne cez modrú schránku. V naliehavých prípadoch môžete použiť vnútornú telefónnu linku a volať sekretariát riaditeľa (311), resp. primára oddelenia podľa potreby. Tým sa aj vy zapojíte do zlepšenia a ďalšieho skvalitňovania služieb. Ak ste spokojní s poskytovanými službami, povedzte to iným.

Ďakujeme !

Print Friendly, PDF & Email