POSTUP PRI PODANÍ SŤAŽNOSTI

Informácie k postupu pri podaní sťažnosti na činnosť
NsP, n.o. Revúca v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Vážení pacienti,

V Nemocnici s poliklinikou, n.o. Revúca (ďalej NsP, n.o. Revúca) sa Vám snažíme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže tak z objektívnych ako aj zo subjektívnych dôvodov vzniknúť situácia, kedy pacient nie je spokojný. V takom prípade má právo dať najavo svoju nespokojnosť okrem iného aj podaním sťažnosti.

Sťažnosti v NsP, n.o. Revúca vybavuje asistent riaditeľa (budova riaditeľstva, 1. poschodie), telefón: 058/48 33 311.

1. Podávanie sťažností na činnosť organizačných zložiek a zamestnancov a postup pri ich vybavovaní sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2. Sťažnosť je možné podať výhradne v listinnej podobe (písomne) na adrese:

Nemocnica s poliklinikou, nezisková organizácia, Revúca
Litovelská 25
050 01 Revúca

3. Ak sa sťažovateľ dostaví do NsP, n.o. Revúca osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec NsP, n.o. Revúca sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej (písomnej) forme vyhotovil. Ak sa dostaví do NsP, n.o. Revúca osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec NsP, n.o. Revúca.

4. Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

5. Sťažnosť adresovaná NsP, n.o. Revúca musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a podpis sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za ňu konať.

6. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

7. Sťažnosť môže podať len osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

8. V prípade, že sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, NsP, n.o. Revúca je oprávnená písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu. Lehota na poskytnutie spolupráce je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. Pokiaľ sťažovateľ spoluprácu neposkytne, NsP, n.o. Revúca sťažnosť odloží bez prešetrenia.

9. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom v lehote 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažností, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty NsP, n.o. Revúca oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

10. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažovateľovi zaslané písomne.

11. NsP, n.o. Revúca sťažnosť odloží bez prešetrenia, ak:
a/ neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (meno, priezvisko, adresa, podpis sťažovateľa),
b/ je nečitateľná, nezrozumiteľná, resp. z nej nie je zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,
c/ zistí, že v danej veci konal alebo koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný
v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
d/ sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie,
e/ od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
f/ ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona,
g/ ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona,
h/ ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona,
i/ sťažnosť bola NsP, n.o. Revúca zaslaná len na vedomie,
i/ sťažovateľ neposkytol spoluprácu v zákonom stanovenej lehote,
j/ sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona,
k/ sťažovateľ vezme sťažnosť späť pred jej vybavením alebo písomne oznámi, že na jej vybavení netrvá.

Print Friendly, PDF & Email