Úsek ekonomický

 

Finančné oddelenie

Bc. Mária Horváthová
Zuzana Simanová
hlavný účtovník
samostatný odborný referent FÚ

058 4833 303

058 4833 303

realizuje metodickú činnosť v oblasti plánovania, účtovníctva, rozpočtovníctva, štatistiky , operatívnej evidencie, účtovného výkazníctva,aplikácia všeobecných účtovných metód na podmienky  n. o.

 

Personálne a mzdové oddelenie

Bc. Eva Kvokačková
Gabriela Magurová
samostatný odborný referent ekonomiky práce a miezd
samostatný odborný referent personálného oddelenia

058 4833 302

058 4833 302

realizuje organizovanie, riadenie a zabezpečovanie komplexnej personálnej agendy  vrátane starostlivosti o zamestnancov, vykonávanie celej mzdovej agendy vrátane agendy nemocenského,  dôchodkového zdravotného poistenia vrátane automatizácie bankových operácií.

Manažér kvality, sociálny pracovník

Mgr. Mária Liptajová

058 4833 304

Odbor informatiky

Ing. Attila Martinkovič
správca IS/IT

058 4833 301

Ing. Rastislav Smaržík
správca IS/IT

058 4833 305

 

Referát pre styk s poisťovňami

Bc. Anna Antalíková
samostatný odborný referent pre styk so zdrav. poisťovňami

058 4833 307

príprava a zber údajov  realizovaných zdravotných výkonov, ich spracovanie pre potreby fakturácie a evidencie, odstraňovanie chybných vykazovaní, spolupráca so ZP, príprava podkladov k zmluvám so ZP.

 

Sklad MTZ a ŠZM

Zuzana Simanová
samostatný odborný referent, skladový účtovník MTZ

058 4833 303

 

Prijímacia kancelária a pokladňa

 

Mária Benediková
samostatný odborný referent prijímacej kancelárie a pokladne 

058 4833 306

 zodpovednosť za účelnú organizáciu práce v prijímacej kancelárii, zabezpečovanie  všetkých agend týkajúcich sa príjmu a prepúšťania pacientov, vypracúvanie štatistických hlásení, vedenie predpísanej evidencie o príjme a prepúšťaní pacientov, vrátane inkasných platieb za poskytnuté služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou,

  

Práčovňa

 

Vladimír Hrbál
samostatný odborný referent

058 4833 303

 

OLVaS

Tatiana Eliašová
vedúca OLVaS

058 4833 313

 

Investície

Ing. Mariana Hanuštiaková
prevádzkovo technický zamestnanec zdrav. techniky a investícií

058 4833 309

 

 

Doprava

Mgr. Ladislav Ovšonka
vedúci dispečer dopravy

058 4833 485

 

 

Prevádzkový úsek

Vladimír Hrbál
 
Ľubomír Koniar
vedúci údržby
údržbár elektro
údržbár vodár

058 4833 358

058 4833 316

058 4833 316

 

 
 
údržbár maliar
údržbár vonkajších priestorov

058 4833 316

058 4833 316

 

zabezpečuje chod oddelení po technickej stránke, údržbu, opravy a prevádzkyschopnosť prístrojov a zariadení.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email