GDPR

Zásady ochrany osobných údajov – GDPR


I. Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov

V našej nemocnici – Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca chápeme informácie ako náš dôležitý
majetok, ktorý riadime v súlade s prijatou stratégiou, ktorá je postavená na troch základných
pilieroch: ľuďoch, ich znalostiach a moderných technológiách. Uplatňovaný systém bezpečnostnej
politiky zohľadňuje všetky požiadavky na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.
Zároveň vychádzame z toho, že spracovanie osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti je nevyhnutné na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností, a teda sa v tomto
prípade nevyžaduje súhlas pacienta na spracovanie osobných údajov.

Základy politiky ochrany osobných údajov:
1. Nemocnica pri zhromažďovaní osobných údajov jasne, čestne a transparentne informuje o
charaktere zhromažďovaných osobných údajov a na aký účel ich chce používať. Používanie
osobných údajov nemocnicou na iný než na začiatku oznámený účel nie je dovolené bez
poskytnutia primeraných informácií dotknutým jednotlivcom a zároveň, ak je to možné a vyžaduje
to platná právna úprava, nemocnici musí byť udelený súhlas na určené použitie. Nemocnica má vo
všeobecnosti oprávnenie používať osobné údaje na základe zákona pri plnení svojich povinností
poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou spojených.
2. Nemocnica osobné údaje zhromažďuje a spracováva do rozsahu (i) udeleného platného a
informovaného súhlasu, alebo (ii) ak to vyžadujú legitímne záujmy nemocnice, ako je uzavretie
alebo výkon zmluvy, realizácia zmluvných záväzkov a dodržanie zákonných záväzkov.
3. Akýkoľvek súhlas jednotlivca na zhromažďovanie a používanie jeho osobných údajov musí byť
udelený dobrovoľne a na základe jasných informácií nemocnice o určenom používaní údajov.
Jednotlivec môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez nenáležitých komplikácií. Dátum, obsah a
platnosť takéhoto súhlasu musia byť vždy zdokumentované.
4. Pri spracovávaní osobných údajov v mene klienta alebo inej tretej strany bude nemocnica okrem
tejto politiky dodržiavať smernice a pokyny spracovávania osobných údajov.
5. Nemocnica zhromažďuje a uchováva minimálny objem osobných údajov potrebných na určený
počiatočný účel, na ktorý sa údaje používajú, a zabezpečuje, že osobné údaje v jej držbe zostanú
vždy relevantné a primerané na určený účel. Nemocnica bude uchovávať všetky údaje v
aktuálnom stave a v prípade potreby zabezpečí ich opravu.
6. Nemocnica osobné údaje uchováva len na čas potrebný pre určený účel. Konkrétne politiky
uchovávania údajov zadefinujú čas, po uplynutí ktorého bude potrebné takéto údaje odstrániť,
zničiť alebo anonymizovať.
7. Nemocnica reaguje na všetky žiadosti alebo sťažnosti jednotlivcov súvisiace s ich osobnými
údajmi.
8. Nemocnica uznáva práva jednotlivca, ktoré sú uvedené v interných predpisoch o právach
dotknutých osôb.
9. Nemocnica uznáva, že niektoré kategórie osobných údajov sú citlivé a vyžadujú vyšší stupeň
ochrany. Citlivé osobné údaje zahŕňajú informácie týkajúce sa zdravotného stavu osoby,
biometrické a genetické údaje, záznamy v registri trestov a všetky ďalšie informácie špecificky
chránené platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Nemocnica takéto citlivé osobné údaje
zhromažďuje a spracováva, len ak je to nevyhnutne potrebné v rámci jednej z nasledujúcich
okolností:
a) jednotlivec jej udelil výslovný súhlas;
b) používanie je pre nemocnicu nevyhnutné na dodržanie zákonov o zamestnanosti alebo iných
zákonných povinností.
10.Nemocnica zavádza primerané postupy a zabezpečenia na obmedzenie prístupu k citlivým údajom
len pre určené osoby a zabraňuje neoprávnenému prístupu k nim, ich používaniu a šíreniu.
11.Nemocnica zavádza primerané opatrenia zabezpečenia s cieľom zaistiť dôvernosť, integritu a
dostupnosť osobných údajov a zabrániť riziku neoprávneného alebo nezákonného prístupu,
úpravy, zničenia či zverejnenia takýchto údajov. Tieto opatrenia na ochranu sú založené na
posúdení vplyvu pri zohľadnení ohrozenia jednotlivca v súvislosti s konkrétnymi osobnými údajmi
uchovávanými nemocnicou. Tieto opatrenia zahŕňajú opatrenia zabezpečenia a organizačné
opatrenia prispôsobené typu spracovávania a charakteru chránených údajov.
12.Nemocnica bude jednotlivcov promptne informovať o akomkoľvek narušení osobných údajov,
ktoré obsahovalo ich osobné údaje, a takýto incident oznámi príslušným úradom podľa platných
zákonov.
13.Nemocnica obmedzuje prístup k osobným údajom len pre tých zamestnancov alebo dodávateľov,
ktorí musia vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s takýmito údajmi. Aplikuje sa primeraná
informovanosť, školenie a záväzky zachovania dôvernosti s cieľom zaistiť, že osobné údaje nebudú
zdieľané ani zverejnené neoprávneným osobám vrátane akýchkoľvek ďalších zamestnancov
nemocnice, ktorí nepotrebujú prístup k osobným údajom.


II. Informácie o spracúvaní osobných údajov pacientov a návštevníkov

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu nemocnicu –
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich
ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich
spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „Nariadenie“) a so zákonom NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Pre ochranu Vašich osobných údajov sme určili zodpovednú osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie
zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na:
zodpovedna.osoba@nsprevuca.sk
Ak Vám po prečítaní tejto informácie bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám
ktorýkoľvek pojem alebo časť tejto informácie vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek
kontaktovať na sekretariat@nsprevuca.sk alebo písomne na našu adresu uvedenú nižšie.

Kto spracováva Vaše osobné údaje ?
Prevádzkovateľ: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
so sídlom Litovelská 25, 05001 Revúca
IČO: 4573624
zápis v živnostenskom registri Okresný úrad Rimavská Sobota Číslo živnostenského registra: 650-15447
kontakt na prevádzkovateľa: +421 58 48 33 311, sekretariat@nsprevuca.sk
kontakt na zodpovednú osobu:  +421 58 48 33 301, zodpovedna.osoba@nsprevuca.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?
Ako Prevádzkovateľ spracúvame o Vás v papierovej alebo elektronickej forme osobné údaje pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rozsahu stanovenom zákonom, najmä meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy,
údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach
súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje
o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a
skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné
skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich
blízkych.
Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu
totožnosti.
Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
a) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a
služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Vám ako pacientovi. Pre tento účel je
poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia Vám nebude
môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo služba s ňou súvisiaca. Spracúvanie osobných
údajov je povolené zákonom NRSR č. 576/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NRSR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NRSR č.
362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákonom NRSR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona NRSR č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a zákonom NRSR č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
b) Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, ktorá
zahŕňa prípravu a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok pre pacientov na
základe zákona NRSR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších
predpisov.
c) Pri Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv. 2%) z príjmov fyzickej osoby podľa § 50
zákona NRSR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
d) Pri snímaní kamerovým systémom – náš oprávnený záujem je pre účely ochrany majetku našej
nemocnice, bezpečnosť našej nemocnice aj bezpečnosť dotknutých osôb vo vnútorných a
vonkajších priestoroch nemocnice. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby
informované prostredníctvom tabuliek umiestnených na viditeľnom mieste na vstupoch do
priestorov nemocnice. Záznam z kamerového systému sa automaticky zlikviduje v lehote 15 dní
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
e) Na základe Vášho súhlasu – na propagáciu našej nemocnice, propagáciu jej
služieb a zisťovanie spokojnosti. Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je
nevyhnutný, aby ste mohli byť oslovovaný s ponukami služieb. Váš akýkoľvek slobodný súhlas,
ktorý jednoznačne potvrdíte môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do
nášho sídla alebo emailom na sekretariat@nsprevuca.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Využívame služby aj ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa našich pokynov
a pre nami stanovený účel. Aj s týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní
osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo naši sprostredkovatelia písomnou formou zaviazali, že
budú spracúvať osobné údaje v súlade s požiadavkami platnej právnej úpravy ochrany osobných
údajov.
Kategória príjemcov:
– lekári poskytujúci lekársku starostlivosť na základe sprostredkovateľskej zmluvy,
– dodávatelia IT technológií a bezpečnostných technológií, správca webových stránok, správca
databázy mailových kontaktov a súhlasov, ďalšie príslušné podpory a súvisiace služby,
– poisťovne, zdravotné poisťovne,
– orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári,
– daňoví poradcovia, audítori,
– sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka,
– účastníci konania,
– a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej
starostlivosti.
Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje budú nami na daný účel
spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s
osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej
sme povinní uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizujeme z databáz a
informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle www.nsprevuca.sk ste
oprávnený si voči nám uplatniť:
Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte
právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej
osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii,
ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.
Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú
nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie
upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme
prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o
Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme
využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných
údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod
na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše
osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
tel. číslo: +421 2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1
zákona NRSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe Vašej žiadosti, Vám poskytneme do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane
profilovania.


III. Zásady ochrany osobných údajov

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca ako prevádzkovateľ informačných systémov: nemocničného
informačného systému (ďalej len „NIS“) a lekárenského informačného systému (ďalej len „LIS“) jej
ústavnej lekárne, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým
osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH
ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

I. NIS

1. Účel spracúvania osobných údajov v NIS:
V rámci predmetného informačného systému dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca
2. Právny základ spracúvania osobných údajov v NIS:
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NRSR č. 576/2004
Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NRSR
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom NRSR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NRSR č. 580/2004 Z.z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona NRSR č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NRSR č. 581/2004 Z.z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Kategórie príjemcov:
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, iní poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti, tretie subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o
právach a povinnostiach fyzických osôb – pacientov (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, súdy).
4. Lehoty na vymazanie osobných údajov:
20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
II. LIS
1. Účel spracúvania osobných údajov v LIS:
Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, ktorá zahŕňa
prípravu a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok pre pacientov.
Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
2. Právny základ spracúvania osobných údajov v LIS:
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NRSR č. 576/2004
Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NRSR
č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
3. Kategórie príjemcov: Zdravotné poisťovne.
4. Lehoty na vymazanie osobných údajov: 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej
starostlivosti.
III. Spoločné pre NIS a LIS
1. Okruh dotknutých osôb v predmetných IS:
Fyzické osoby – pacienti.
2. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
3. Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre
konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných
údajov, právo na výmaz „zabudnutie“, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť
údajov, právo namietať, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Bez toho,
aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba
právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia a § 100 Zákona sťažnosť Úradu na ochranu osobných
údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s
Nariadením alebo Zákonom.
4. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické
opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť
riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako
dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu
Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a
slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
V prípade akýchkoľvek otázok Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: sekretariat@nsprevuca.sk


Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
Nariadenie EÚ alebo GDPR)

Prevádzkovateľ:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
so sídlom Litovelská 25, 05001 Revúca
IČO: 4573624
zápis v živnostenskom registri Okresný úrad Rimavská Sobota Číslo živnostenského registra: 650-15447
v mene ktorej koná Mgr. Janette Hrbálová , riaditeľ
kontakt na prevádzkovateľa: +421 58 48 33 311, sekretariat@nsprevuca.sk
kontakt na zodpovednú osobu: Ing. Attila Martinkovič, +421 58 48 33 301, zodpovedna.osoba@nsprevuca.sk

Žiadateľ (dotknutá osoba):
titul, meno a priezvisko:     ……………………………………………………………..
dátum narodenia:                ……………………………………………………………..
korešpondenčná adresa      ……………………………………………………………..
e-mailová adresa:                 ……………………………………………………………..

Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi: (vyznačiť)
☐ pacient                                                           ☐ dodávateľ/obchodný partner/návštevník
☐ pacient – samoplatca                                   ☐ iná fyzická osoba
☐ zamestnanec                                                 ☐ bývalý zamestnanec
☐ zamestnanec pracujúci na „Dohodu“      ☐ uchádzač o zamestnanie
☐ iná fyzická osoba
(Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie
totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto
žiadosť podáva. Ak prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže v
súlade s čl. 11 ods. 2 Nariadenia GDPR odmietnuť konať na základe tejto žiadosti pri výkone práv
dotknutej osoby.)

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti: (vyznačiť)
☐ v listinnej forme                                ☐ e-mailom                               ☐ ústne (ak je to možné)
(Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe,
spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to žiadateľ požiada, informácie môže
prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak žiadateľ preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.)

Právo, ktoré si v zmysle GDPR dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje: (vyznačiť)
prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR)
(Prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.)
oprava a doplnenie osobných údajov (článok 16 GDPR)
výmaz osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie) (článok 17 GDPR)
(Zverejnených/nepotrebných/spracúvaných nezákonne, údaje priameho marketingu; po odvolaní
súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania; neuplatňuje sa pri údajoch
spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, spracúvaných na účel archivácie,
vedecký/štatistický účel, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na
preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov.)
obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR)
(Počas opravy nesprávnych údajov, počas overenia či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci/na
základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, ak dotknutá
osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, ak prevádzkovateľ
údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.)
prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20 GDPR)
(Pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby/zmluvy medzi prevádzkovateľom a
dotknutou osobou; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi.)
namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21 GDPR)
(Pri spracúvaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia GDPR t. j. pre potreby
verejného záujmu/výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi/oprávnených záujmov
prevádzkovateľa, ak bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie; pri spracúvaní pre účely
priameho marketingu e-shopu prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.)
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR)
Upresnenie údajov k uplatňovanému právu a žiadosti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Poskytnutie informácií dotknutej osobe podľa článku 13 GDPR:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov získaných od žiadateľa a uvedených v tejto
žiadosti je GDPR a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľ tieto údaje uchováva po dobu
trvania účelu spracovania a po dobu trvania päť rokov.
Účelom spracúvania týchto údajov je evidencia a vybavenie žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie
jej práv v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom určenú zodpovednú
osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov.
Príjemcami osobných údajov v súlade s týmto účelom sú prevádzkovateľ, dotknutá osoba, prípadne
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, voči ktorému má prevádzkovateľ
oznamovaciu povinnosť a príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný v zmysle článku 19 GDPR
oznámiť opravu/vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu a má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Bližšie informácie o právach
dotknutej osoby sú uvedené v Zákone a tiež na webovej stránke www.nsprevuca.sk (v časti „Ochrana
osobných údajov“).
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 GDPR, ak je takéto
obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a
uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov. Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s
týmito informáciami, ktoré jej prevádzkovateľ poskytol oboznámila pred odoslaním formulára
„Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv“ podľa Zákona.

                                                                                                              ……………………………………………………..
                                                                                                                 Dátum a vlastnoručný podpis dotknutej osoby
                                                                                                                                                        alebo jej zákonného zástupcu, ak sa jedná o
                                                                                                                                                                                 dieťa do 16 rokov


Informácie ku webovej stránke

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://nsprevuca.sk/. Kontaktné údaje sú uvedené v sekcii kontakt.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Kontaktné formuláre

Kontaktný formulár sa posiela do našej organizácie na ďalšie spracovanie. Údaje z neho sa neposkytujú tretím stranám s výnimkou orgánov trestných v činnom konaní v prípade nevyhnutnosti.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Na týchto stránkach sa využíva analytika spoločnosti Google. Viac o ochrane osobných údajov sa dočítate na stránkach https://policies.google.com/privacy

S kým zdieľame vaše údaje

Údaje zozbierané na našej stránke sa neposkytujeme tretím stranám

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho meta údaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Z akých tretích strán získavame údaje

V prípade, že používate sociálnu sieť Facebook, naša organizácia má prístup k verejným profilom a údajom spomenutých s hashtagmi #nsprevuca alebo #nemocnicarevuca, rovnako ako v priamej komunikácii alebo údajov zverejnených na nástenke. Viac informácií o osobných údajoch získate na stránke https://www.facebook.com/help

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Nespracuvávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie užívateľov.

Print Friendly, PDF & Email