N a š e z v e s t i

Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca

 N a š e   z v e s t i

 

  • Konal sa odborný akreditovaný seminár pre sestry, pôrodné asistentky, praktické sestry a sanitárov na tému:

  ,,Komunikácia v ošetrovateľstve“.

 

  • Zúčastnili sme sa ročníka GEMERSKO – NOVOHRADSKÝCH LEKÁRSKYCH A ZDRAVOTNÍCKYCH DNÍ, ktorý sa konal vo Veľkom Krtíši. Aktívnou účasťou sme sa zapojili a prezentovali sme našu prácu v ADOS a MOH. Súčasťou konferencie bolo aj poďakovanie a oceňovanie lekárov za ich výnimočnú prácu a prínos v medicínskej praxi. Ocenenie bolo udelené aj lekárom z našej nemocnice a to primárke detského a neonatologického oddelenia MUDr. Marte Zacharovej a primárke interného oddelenia MUDr. Márii Volekovej.

Kolegyniam blahoželáme!

                                                                        

  • Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia na pozvanie prodekana LF UPJŠ v Košiciach. Ústrednou témou pracovného stretnutia bolo nielen prezentovať našu nemocnicu, ale aj získať potenciálnych lekárov pre našu nemocnicu. Umožniť študentom 6. ročníka LF UPJŠ stáž na pracoviskách chirurgického oddelenia, pediatrického a neonatologického oddelenia, interného oddelenia a gynekologicko – pôrodnického oddelenia. Naklonení pre spoluprácu boli aj profesori z LF UPJŠ kde sme spolu v rámci diskusie prehlbovali vzájomnú spoluprácu a prínos pre našu nemocnicu.

Robíme všetko pre to aby sme ďalej napredovali!

 

PhDr. Marianna Hajdúková, MPH., dipl.s., námestníčka OŠE

MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., MBA, námestník LPS

MUDr. Miloš Kapusta, námestník pre LPS   

Print Friendly, PDF & Email

12. máj Medzinárodný deň sestier

Srdce pre sestru !

 

Úspešne napĺňať rolu zdravotnej sestry je náročným poslaním, ktoré spočíva v pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Mnohokrát sú sestry pri svojej práci vystavené každodennej záťaži, stresom, únave a vyčerpanosti, ktorým musia čeliť a zvládať rôzne náročné situácie. Byť pri lôžku pacientov, zachraňovať ľudské životy si žiada od sestier veľa fyzických a psychických síl. Zároveň prináša so sebou aj zodpovednosť, empatiu, rozhodnosť a odhodlanie.  12. máj vo svete sa slávi ako Medzinárodný deň sestier. Tento deň sa spája s úctou, s pokorou a hlavne poďakovaním pre sestry. Je zároveň príležitosťou, keď sa sestrám udeľuje cena Biele srdce, ktoré symbolizuje vedomosti, súcit, ľudskosť a humanitou napĺňajúcu prácu a ducha ošetrovateľstva.

     V našej nemocnici si sestry, praktické sestry, sanitárky pri spoločnej káve pripomínajú tento deň svojou zodpovednou a obetavou prácou v starostlivosti o pacienta. Milé slová od pacientov, ich úsmev, poďakovanie, ako aj spokojnosť pacienta prináša nám sestrám nielen dobrý pocit, že svoju prácu si vykonávame spoľahlivo a zodpovedne, ale je aj zároveň akousi výzvou pre neustále zlepšovanie.

Ďakujeme Vám!

,,Preto ocenenie a poďakovanie patrí nielen každej zdravotnej sestre, ale aj praktickej sestre a sanitárke!“

                                                           

                                                                      

PhDr. Marianna Hajdúková, MPH., Dipl.s.

námestníčka ošetrovateľstva

Print Friendly, PDF & Email

Ako napredujeme v našej nemocnici ?

Otvárame sa novým možnostiam a výzvam, zapájame sa do tvorby rôznych projektov.  Nastavili sme proces vzdelávania a zúčastňujeme sa akreditovaných odborných seminárov. Chceme sa posúvať a ďalej napredovať. Na úseku ošetrovateľstva chceme individualizovať prístup k pacientom a jeho potrebám, vytvárať terapeutický vzťah založený na vzájomnej dôvere a úcte. V správaní a komunikácii s pacientom uplatňovať prvky humanizácie a chceme zefektívniť tímovú spoluprácu. Naďalej pokračujeme v modernizácii priestorov nemocnice. Zrekonštruovali sme priestory RDG, FBLR, vynovili sme priestory OAIM. Aktuálne modernizujeme priestory Oddelenia dlhodobo chorých (ODCH) a zamestnaneckej jedálne.

      Postupnými krokmi budujme našu nemocnicu preto akákoľvek Vaša podpora v našich cieľoch nás posúva vpred. Je pre nás prioritou poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť a dosiahnuť spokojnosť našich pacientov/klientov a ich rodinných príslušníkov.

                                              

 PhDr. Marianna Hajdúková, MPH., DiS

 námestníčka ošetrovateľstva

Print Friendly, PDF & Email

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII ITAPA HEALTH & CARE V BEŠEŇOVEJ

 

Dvojdňová konferencia venovaná rôznym významným témam z oblasti zdravotníctva, legislatívy, prístupu a  možnostiam zdravotnej starostlivosti, ako aj inováciám, výzvam a riešeniam v dlhodobej starostlivosti v nemocniciach, či profesionálnej opatrovateľskej službe.

PhDr. Marianna Hajdúková, MPH.

          Námestníčka OŠE

Print Friendly, PDF & Email