Print Friendly, PDF & Email

Námestník riaditeľa pre EÚ a HP

Hlavný účtovník  
Ing. Ján Málik, MPH
 

referent 058 4833 301

 

 

Finančné oddelenie

Hlavný účtovník Referent FÚ
Bc. Mária Horváthová
Zuzana Simanová
hlavný účtovníkr
samostatný odborný referent FÚ

referent 058 4833 303

referent 058 4833 303

realizuje metodickú činnosť v oblasti plánovania, účtovníctva, rozpočtovníctva, štatistiky , operatívnej evidencie, účtovného výkazníctva,aplikácia všeobecných účtovných metód na podmienky  n. o.

 

PaM a personálne oddelenie

PaM PaM
Bc. Eva Kvokačková
Gabriela Magurová
samostatný odborný referent ekonomiky práce a miezd
samostatný odborný referent personálného oddelenia

referent 058 4833 302

referent 058 4833 302

realizuje organizovanie, riadenie a zabezpečovanie komplexnej personálnej agendy  vrátane starostlivosti o zamestnancov, vykonávanie celej mzdovej agendy vrátane agendy nemocenského,  dôchodkového zdravotného poistenia vrátane automatizácie bankových operácií.

 

Odbor informatiky

 

PaM
Ing. Rastislav Smaržík
správca IS/IT

referent 058 4833 305

 

Referát pre styk s poisťovňami

RSP  
Bc. Anna Antalíková
 
samostatný odborný referent pre styk so zdrav. poisťovňami
 

referent 058 4833 307

 

príprava a zber údajov  realizovaných zdravotných výkonov, ich spracovanie pre potreby fakturácie a evidencie, odstraňovanie chybných vykazovaní, spolupráca so ZP, príprava podkladov k zmluvám so ZP.

 

Sklad MTZ a ŠZM

PaM PaM
Bc. Mária Liptajová
Oľga Kvetková
samostatný odborný referent, skladový účtovník MTZ
samostatný odborný referent, skladový účtovník ŠZM

referent 058 4833 304

referent 058 4833 321

 

Prijímacia kancelária a pokladňa

Hlavný účtovník  

 

Mária Benediková
 
samostatný odborný referent prijímacej kancelárie a pokladne 
 

referent 058 4833 306

 

 zodpovednosť za účelnú organizáciu práce v prijímacej kancelárii, zabezpečovanie  všetkých agend týkajúcich sa príjmu a prepúšťania pacientov, vypracúvanie štatistických hlásení, vedenie predpísanej evidencie o príjme a prepúšťaní pacientov, vrátane inkasných platieb za poskytnuté služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou,

  

Práčovňa

SZM  

 

Bc. Mária Liptajová
 
vedúca práčovne,
 

referent 058 4833 314

 

 

OLVaS

Hlavný účtovník  
Tatiana Eliašová  
vedúca OLVaS
 

referent 058 4833 313

 

 

Investície

THP
Ing. Marianna Hanuštiaková
prevádzkovo technický zamestnanec zdrav. techniky a investícií

referent 058 4833 309

 

 

Doprava

THP
Mgr. Ladislav Ovšonka
vedúci dispečer dopravy

referent 058 4833 485

 

 

Prevádzkový úsek

údržbár údržbár údržbár
Vladimír Hrbál
Erik Gulák
Ľubomír Koniar
vedúci údržby
údržbár elektro
údržbár vodár

referent 058 4833 358

referent 058 4833 316

referent 058 4833 316

 

údržbár údržbár
 
Ľudovít Samko
údržbár maliar
údržbár vonkajších priestorov

referent 058 4833 316

referent 058 4833 316

 

zabezpečuje chod oddelení po technickej stránke, údržbu, opravy a prevádzkyschopnosť prístrojov a zariadení