Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Robiť výpis zo zdravotnej dokumentácie a nahliadať do nej sú oprávnení:
pacient, jeho zákonný zástupca, manžel, manželka, po smrti pacienta dieťa, rodič alebo ich zákonný zástupca (ak takáto osoba nie je, plnoletá osoba, ktorá s pacientom žila v čase smrti v domácnosti, blízka osoba, alebo ich zákonný zástupca), osoba splnomocnená na základe písomného plnomocenstva vyššie uvedenými oprávnenými osobami (len rozsahu uvedenom v plnomocenstve)

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie, pričom osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo kópie.

 • revízny lekár, revízny farmaceut, revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva SR, lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja, posudkový lekár na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie, príslušný orgán stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu zdravotníckeho povolania
 • znalec, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo sporových strán
 • odborný pracovník epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania
 • všeobecný lekár Ministerstva vnútra SR na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní a posudkový lekár Ozbrojených síl SR na účely výberového alebo prieskumného konania, posudkový lekár na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti
 • v prípade zdravotnej dokumentácie príslušníka Ozbrojených síl SR alebo zdravotnej dokumentácie vedenej v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR v celom rozsahu.

Žiadosť môžete odoslať vyplnením tohto formulára.

  Vaše meno* :

  Vaše priezvisko* :

  Váš titul :

  Vaše rodné číslo* (bez lomítka) :

  Číslo občianskeho preukazu* :

  V prípade ambulantného vyšetrenia zadajte dátum vyšetrenia :

  V prípade hospitalizácie zadajte dátum začiatku hospitalizácie :

  V prípade hospitalizácie zadajte dátum ukončenia hospitalizácie :

  Vaša adresa* (na túto adresu Vám bude odoslaná Vaša zdravotná dokumentácia) :
  Ulica* :

  Mesto* :

  PSČ* :

  Mobil* :

  e-mail* :

  Ak žiadate výpis pre dieťa ako zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa:
  Meno dieťaťa :

  Priezvisko dieťaťa :

  Rodné číslo dieťaťa :

  Žiadam o zaslanie* :

  Zvoľte oddelenie, alebo ambulanciu z ktorej požadujete vystavenie kópie, alebo odpis zdravotnej dokumentácie:

  Táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka NsP,n.o. Revúca.

  Opíšte kód do políčka pod
  captcha

   

  Vzor žiadosti (*.docx)       stiahnúť

  Tlačivo : Výpis zo zdravotnej dokumentácie (*.pdf)   stiahnúť

  Print Friendly, PDF & Email