Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných
zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19
Verzia: 2.7, vydaná Sekciou zdravia Ministerstva zdravotníctva SR 25.mája 2021

Vychádzajúc z charty práv pacientov, ktorá konštatuje, že pacient má právo využívať podporu svojej
rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok
ustanovených zdravotníckym zariadením, zohľadňujúc potrebu psychosociálnej a duchovnej podpory
pacienta počas jeho liečby v ústavných zdravotníckych zariadeniach, uvedomujúci si ohrozenie
zdravia jednotlivca a verejného zdravia počas pandémie ochorenia COVID-19, predložený dokument
usmerňuje realizáciu práva pacienta na návštevu blízkej osoby počas jeho hospitalizácie za dodržania
bezpečnosti a ochrany zdravia samotného pacienta, ostatných pacientov hospitalizovaných
v ústavných zdravotníckych zariadeniach (UZZ), osôb prichádzajúcich na návštevu, personálu UZZ
a prevádzkových možností UZZ.

Hygienicko epidemiologický režim zdravotníckych zariadení zohľadňuje nariadenia opatrení pri
ohrozeniach verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
vyhlasovanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Postupy pre zabezpečenie
návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach opisuje ďalej príloha č. 9 Alert systému pre
monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity
šírenia SARS-CoV-2 (Covid 19) tzv. „Covid automat“.

Návštevy v nemocniciach v I.-IV. stupni varovania (ružová/červená/bordová a čierna farba
Covid automatu) sú možné s obmedzením
Ústavné zdravotnícke zariadenie môže v I.-IV. stupni varovania:

• obmedziť počet osôb, ktoré prichádzajú na návštevu v tom istom čase, na 1-2 navštevujúce
osoby naraz
• skrátiť zvyčajný rozsah návštevných hodín bez zavedenia úplného zákazu návštev

Návštevy sú aj počas obmedzení v I.-IV. stupni varovania umožňované:

• k pacientom, ktorí sú ťažko chorí (s predpokladom viac ako 14 dňovej hospitalizácie) a
zomierajúci
• na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným

Návšteva hospitalizovaných pacientov sa podľa prevádzkových možností UZZ a podľa opatrení UVZ

ďalej umožňuje blízkym osobám pacienta:
• ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 14 dní
• ktoré boli zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
• ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo
vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19
• ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami• ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu
na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient aj v I.-IV. stupni varovania právo na
prítomnosť:

• sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti
• osoby sprevádzajúcej pacienta pri prepustení z nemocnice
• osoby sprevádzajúcej pacienta s poruchami duševného zdravia špecificky s autizmom (PAS)

Pre lôžkové zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta.

Pre sprievod pacienta počas hospitalizácie platia rovnaké opatrenia ako pre samotného
hospitalizovaného pacienta vrátane testovania podľa pandemického semaforu.

UZZ zverejňujú podmienky, za ktorých sú návštevy umožnené aj počas obmedzení, tieto majú byť
dostupné aj na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia.

Osobitné podmienky pre návštevy osôb hospitalizovaných s ochorením COVID-19

• umožňujú sa návštevy iba k pacientom ťažko chorým s predpokladom dlhodobej (viac ako 14
dní) hospitalizácie a zomierajúcim, ďalej sa umožňujú na požiadanie pacienta návštevy
kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným
• navštevujúca osoba musí pri návšteve na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti
s ochorením COVID-19, dodržiavať protiepidemické opatrenia
• vedie sa evidencia navštevujúcich osôb, ktoré potvrdia porozumenie riziku návštevy pacienta
s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu infekcie od
navštíveného pacienta; z uvedeného dôvodu sa podporuje elektronická komunikácia
s pacientom prostredníctvom videohovoru
• návštevy sa umožňujú 1-2 osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi
• režim možných návštev na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19,
zverejní nemocnica na webovej stránke a pri vstupe na oddelenie

Všeobecné opatrenia, ktoré musí zabezpečiť zdravotnícke zariadenie:

• zabezpečiť informovanosť osôb prichádzajúcich na návštevu prostredníctvom vizuálnych
plagátov, infografík pri vstupoch do zariadení a na iných strategických miestach, ktoré dávajú
návštevníkom pokyn, aby nevstupovali ako návštevníci, ak majú príznaky ochorenia COVID19,
• informovať návštevníkov o obmedzení ich pohybu na oddelení, kde je návšteva realizovaná,
• poučiť návštevníkov o možnosti návštevy len jednej konkrétnej osoby, pre ktorú bola
návšteva povolená a o zákaze pohybu po ostatných priestoroch zariadenia,

V osobitných prípadoch výnimku z opatrení a návštevu blízkemu rodinnému príslušníkovi môže
povoliť vedenie pracoviska, alebo službukonajúci lekár za dodržania hygienicko-epidemiologických
opatrení.

Návštevy v nemocniciach v I.-II. stupni ostražitosti (žltá a oranžová farba Covid automatu)
a fáze monitoringu (zelená farba)

Režim návštev určuje ústavné zdravotnícke zariadenie podľa lokálnej epidemiologickej situácie po
konzultácii s RUVZ.

Počas pandémie naďalej platia všeobecné obmedzenia:

• obmedzený je celkový počet osôb v miestnosti
• je potrebné dodržiavanie R-O-R (hygiena rúk, dodržiavanie odstupu, prekrytie dýchacích
ciest)
• v I.-II. stupni ostražitosti sa povoľuje návšteva osobami zaočkovanými proti ochoreniu COVID19, alebo s potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19

Print Friendly, PDF & Email