Ponuka voľného pracovného miesta

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

hľadá kvalifikovaného uchádzača na pozíciu

 

  • odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

 

 

Miesto výkonu práce :       Revúca

Termín nástupu:                 dohodou      

Požiadavky na zamestnanca:

Odborná spôsobilosť na výkon povolania Zákona č. 362/2011 Z.z.  o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

–       stupeň vzdelania :  

      VŠ vzdelanie II. stupňa  v jednom z príslušných štúdijných odborov :

  1. a) všeobecné lekárstvo
  2. b) farmácia
  3. c) iný štúdijný odbor

–       osobný kvalifikačný predpoklad : špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore   podľa Zákona

        č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  § 13 pís. d)

 –       predpoklad odbornej praxe: minimálne 5 rokov v odbore   

–       registrácia v príslušnej stavovskej organizácii,

–       občianska a morálna bezúhonnosť,

 Zoznam požadovaných dokladov:

     žiadosť o obsadenie pracovného miesta  

–      profesijný životopis,

–      kópie dokladov o vzdelaní,

–      kópia dokladu o registrácii v komore,

–      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré vybraný   

       uchádzač   nahradí originálom výpis z registra trestov

–      písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie

       a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Žiadosti doručte osobne alebo  doporučenou zásielkou na adresu:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Litovelská 25

050 01 Revúca

 

 Elektronicky na adresu: 

nsprevuca@nsprevuca.sk

 

Tel.: 058/4833302 , Gabriela Magurová, referent pre personálnu prácu

Print Friendly, PDF & Email